Διαλογή και ανακύκλωση

26.00

Ένα παιχνίδι συσχέτισης για την εκμάθηση του διαχωρισμού και της ταξινόμησης διαφορετικών ειδών σκουπιδιών: βιολογικά, πλαστικά, μπουκάλια, κουτιά, χαρτί, χαρτόνι, γυαλί, μπαταρίες κ.λπ.

What do I learn?Τι μαθαίνω?

 • Προσοχή και συγκέντρωση
 • Περιβαλλοντική συνείδηση
 • Λογικός συλλογισμός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • 5 Πλαστικά Μικρά Δοχεία διαφορετικών χρωμάτων.
 • 35 Τετράγωνες κάρτες με φωτογραφίες που απεικονίζουν διαφορετικούς τύπους οικιακών απορριμμάτων.
 • 1 Φύλλο Αυτοκόλλητες εικόνες με σύμβολα κάθε τύπου υπολειμμάτων για να κολλάνε ανάλογα στα δοχεία
 • 1 ζάρι

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Παιχνίδι συσχέτισης για να μάθετε να διαχωρίζετε και να ταξινομείτε τα οικιακά απορρίμματα σε δοχεία ανάλογα με τον τύπο τους για να διευκολύνετε τη διαδικασία επιλογής και ανακύκλωσης. Αναπτύσσει τα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα:

 • Επίγνωση της ανάγκης φροντίδας και σεβασμού του περιβάλλοντος
 • Ευαισθητοποίηση προς μια πρακτική επιλεκτική συλλογή οικιακών απορριμμάτων που διευκολύνει την ανακύκλωση ή την απομάκρυνση σκουπιδιών
 • Γνώση των διαφόρων τύπων οικιακών απορριμμάτων
 • Ταξινόμηση των οικιακών απορριμμάτων ανάλογα με τον τύπο του δοχείου όπου θα τοποθετηθούν για συλλογή και μετέπειτα ανακύκλωση.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ

Από 3 ετών και άνω.

Δεν συνιστάται η χρήση του χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου για παιδιά κάτω των 3 ετών.

 

Σε απόθεμα


ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν χρησιμοποιήσει το υλικό, θα πρέπει να συναρμολογηθούν τα πλαστικά δοχεία ακολουθώντας τις οδηγίες του συνημμένου σχεδίου και να κολλήσουμε σε καθένα από αυτά το αυτοκόλλητο των υπολειμμάτων ανάλογα με το χρώμα του δοχείου. Ανάλογα με τον χώρο είναι δυνατό να διαφοροποιηθεί το χρώμα του δοχείου και τα διάφορα υπολείμματα που μπορούν να πεταχτούν σε αυτό, για αυτό το λόγο ο ενήλικας πρέπει να ενημερωθεί και να αποφασίσει πώς θα μοιράσει τα αυτοκόλλητα στα δοχεία.

Το παιχνίδι είναι: Η εισαγωγή από μια υποδοχή, που υπάρχει σε κάθε δοχείο, των καρτελών στις οποίες απεικονίζονται τα υπολείμματα που αντιστοιχούν στο(τα) αυτοκόλλητο(α) που έχουν κολληθεί σε αυτό.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Για να γνωρίσετε τα διάφορα προϊόντα που αποτελούν τα σκουπίδια μας:

-Δείξτε τους κάθε φωτογραφία λέγοντας το όνομα των απορριμμάτων που απεικονίζονται σε αυτήν: κέλυφος αυγών, φλούδες φρούτων, εφημερίδες, κουτιά μπισκότων, κουτιά αναψυκτικών, κουτιά γάλακτος, πακέτα νερού, γυάλινα μπουκάλια, μπαταρίες κ.λπ.

-Μοιράστε τις εικόνες στα παιδιά, ώστε ο καθένας να πει το όνομα του υπολείμματος που έχει.

 • Ταξινόμηση των αποβλήτων ανάλογα με την προέλευση ή το υλικό τους:

-Βιολογικά υπολείμματα: υπολείμματα φρούτων, λαχανικών, κρέατος, ψαριών, αυγών κ.λπ.

-Χαρτί: τσάντες, εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.

-Πλαστικές συσκευασίες: σακούλες, μπουκάλια νερού, συσκευασίες για προϊόντα καθαρισμού, γιαούρτι, τρόφιμα κ.λπ.

-Μεταλλικές συσκευασίες:: κουτάκια, κουτάκια αναψυκτικών κ.λπ.

– Συσκευασίες από χαρτόνι για υγρά

-Γυαλί: γυάλινα δοχεία, μπουκάλια κ.λπ.

-Μπαταρίες

 • Συσχέτιση υπολειμμάτων ανάλογα με το δοχείο στο οποίο τοποθετούνται:

-Εξηγήστε τι είδους δοχεία επιλεκτικής συλλογής σκουπιδιών είναι διαθέσιμα.

-Εξηγήστε τι είδους σκουπίδια πρέπει να τοποθετηθούν σε κάθε δοχείο (ανάλογα με το χρώμα τους)

-Δείτε τα αυτοκόλλητα στα δοχεία και εξηγήστε σε ποιο είδος απορριμμάτων αντιστοιχεί το καθένα.

-Τοποθετήστε ετικέτες σε κάθε δοχείο ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων που θα τοποθετηθούν.

-Μοιράστε τις φωτογραφίες ώστε να τις ρίξουν στα αντίστοιχα δοχεία.

 • Παίξτε για να ταξινομήσετε κάθε υπόλειμμα χρησιμοποιώντας τα ζάρια:

-Τοποθετήστε τους αυτοκόλλητους κύκλους στις 6 όψεις του ζαριού.

-Τοποθετήστε τις εικόνες απορριμμάτων με την όψη προς τα επάνω και μοιράστε τις στους παίκτες.

-Ο πρώτος παίκτης ρίχνει τα ζάρια. Ανάλογα με το χρώμα που θα βγει, επιλέξτε από τις καρτέλες απορριμμάτων, ένα υπόλειμμα που μπορείτε να βάλετε στο δοχείο αυτού του χρώματος κοιτάζοντας το αυτοκόλλητο πάνω του.

-Στη συνέχεια, ο επόμενος παίκτης συνεχίζει και ο πρώτος παίκτης που του τελειώνουν οι κάρτες αποβλήτων κερδίζει!

 

Βάρος 1 κιλό
Διαστάσεις 30 × 20 × 10 εκ
Καταλληλότητα Ηλικίας 36+ μηνών. Η ηλικία είναι ενδεικτική, η χρήση εξαρτάται από την ανάπτυξη του παιδιού

Separating and recycling

26.00

A game of association for learning to separate and classify different kinds of rubbish: organic, plastic, bottles, cans, paper, cardboard, glass, batteries, etc.

What do I learn?What do I learn?

 • Attention and concentration
 • Environmental awareness
 • Logical reasoning

Σε απόθεμα


CONTENT

 • 5 Plastic Small Containers of different colors.
 • 35 Square Cards with photos depicting different types of household waste.
 • 1 Sheet Self-Adhesive Pictures with symbols of each type of residue to stick accordingly on the containers
 • 1 Dice

RECOMMENDED AGE

From 3 years and above.

It is not recommended for use without adult supervision for children under 3 years of age.

TEACHING OBJECTIVES

Association Game to learn to separate and sort household waste into containers according to type to facilitate the selection and recycling process. It develops the following teaching subjects:

 • Awareness of the need to care for and respect the environment
 • Sensitization towards a practical selective collection of household waste that facilitates subsequent recycling or garbage removal
 • Knowledge of the different types of household waste
 • Classification of household waste according to the type of container where it will be placed for collection and subsequent recycling.

GAME SYSTEM AND USAGE RECOMMENDATIONS

Before using the material, the teacher must assemble the plastic containers following the instructions of the attached drawing and stick to each of them the sticker of the residue according to the color of the container. Depending on the space it is possible to vary the color of the container and the various residues that can be thrown into it, for this reason the teacher must be informed and decide how to distribute the stickers in the containers.

The game is: The insertion from a slot, present in each container, of the tabs on which are depicted the residues corresponding to the sticker(s) stuck to it.

ACTIVITIES

 • To get to know the different products that make up our garbage:

-Show them each photo saying the name of the waste that is depicted in it: eggshell, fruit peels, newspapers, cookie boxes, soft drink boxes, milk cartons, water packages, glass bottles, batteries, etc.

-Distribute the pictures to the students so that everyone can say the name of the residue they have.

 • Classification of waste according to its origin or material:

-Organic residues: residues of fruits, vegetables, meat, fish, eggs, etc.

-Paper: bags, newspapers, magazines, etc.

-Plastic packaging: bags, water bottles, packaging for cleaning products, yogurt, food, etc.

-Metal packaging:: cans, soft drinks cans, etc.

– Cardboard packaging for liquids

-Glass: glass containers, bottles, etc.

-Batteries

 • Correlation of residues according to the container in which they are placed:

-Explain what types of selective garbage collection containers are available.

-Explain what kind of garbage should be placed in each container (according to their color)

-Look at the stickers on the containers and explain what type of waste each corresponds to.

-Place labels on each container according to the type of waste to be placed.

-Distribute the photos so that they drop them into the respective containers.

 • Play to sort each residue using the dice:

-Place the adhesive circles on the 6 faces of the die.

-Place the waste pictures face up and distribute them among the players.

-The first player rolls the dice. Depending on the color that comes out, choose from among your scrap cards, a scrap that you can put in that color’s container by looking at the sticker on it.

-Then the next player continues and the first player to run out of waste cards wins!

Weight 1 kg
Dimensions 30 × 30 × 30 cm
Age 36+ months. Age is indicative, use depends on the child's development
Καλάθι
Λίστα Επιθυμιών
Recently Viewed
Κατηγορίες